Zasady i warunki

Operator sklepu:

SedmJedna s.r.o.

IR: 11704420

Adres: Karlovo náměstí 8, 120 00 Praha 2

Kontakt i adres dostawy: Karlovo náměstí 8, 120 00 Praha 2 Republika Czeska

Telefon: +420 778 562 020

E-mail: info@nanosondy.pl

 

 1. Przepisy wstępne

1.1 Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązuje w przypadku zakupów w sklepie internetowym www.nanosondy.pl i reguluje prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy zakupu (zwanej dalej „umową zakupu”). SedmJedna s.r.o., IČ 11704420, Karlovo náměstí 8, Praha 2, 120 00, Republika Czeskiej (zwany dalej „Sprzedawcą”) i Klient (zwany dalej „Kupującym”). Wiążącym zamówieniem kupujący potwierdza, że ​​akceptuje te warunki.

1.2 Regulamin reguluje ponadto prawa i obowiązki stron w korzystaniu ze strony internetowej Sprzedawcy znajdującej się pod adresem www.nanosondy.pl (zwanej dalej „Stroną”) i innych powiązanych stosunków prawnych. Warunki nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza kupić towar od sprzedawcy, działa przy zamawianiu towarów w ramach swojej działalności. Zobacz warunki handlowe dla przedsiębiorców i osób prawnych.

1.3 Postanowienia odbiegające od warunków mogą być uzgodnione w umowie zakupu. Rozbieżne postanowienia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

1.4 Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki są napisane w języku czeskim. Umowę zakupu można zawrzeć w języku czeskim.

1.5 Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

 

 1. Zawarcie umowy zakupu

3.1 Interfejs internetowy sklepu zawiera listę towarów oferowanych przez sprzedawcę do sprzedaży, w tym ceny poszczególnych oferowanych towarów. Ceny oferowanych towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Oferta sprzedaży towarów i ceny tych towarów pozostają ważne, o ile są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza zdolności sprzedawcy do zawarcia umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

3.3 Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym (zawarcie umowy kupna) powstaje tylko poprzez przesłanie zamówienia z interfejsu internetowego sklepu internetowego Nanosonddy, zaprojektowanego do tego celu. Informacja o przyjęciu zamówienia i potwierdzeniu zamówienia zostanie niezwłocznie przesłana kupującemu na adres e-mail podany w zamówieniu. Możliwe jest utworzenie zamówienia przez e-mail lub telefon tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. W obu przypadkach kupujący otrzyma również potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail. Wynikającą z tego umowę (w tym uzgodnioną cenę) można zmienić lub anulować wyłącznie na podstawie umowy między stronami lub z przyczyn prawnych.

3.4 Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia. Kupujący muszą podać swoje pełne imię i nazwisko, pełny adres wysyłki, adres e-mail i numer telefonu. Formularz zamówienia zawiera informacje o:

 1. a) zamówiony towar (zamówione towary są „wkładane” przez kupującego do elektronicznego koszyka na zakupy w interfejsie internetowym sklepu),
 2. b) sposób zapłaty ceny zakupu towaru oraz informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionych towarów

(c) informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie „zamówieniem”).

3.5 Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący może sprawdzić i ewentualnie zmienić dane, które kupujący wprowadził do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „Prześlij zamówienie”. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

3.6 Informacje o przyjęciu zamówienia i potwierdzeniu zamówienia obejmują również pełne warunki handlowe oraz formularz umożliwiający ewentualne odstąpienie od umowy, a także wszelkie instrukcje przewidziane prawem.

3.7 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy zakupu (koszty połączenia internetowego lub koszt połączeń telefonicznych) ponosi sam Kupujący.

3.8 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że przy zamawianiu towarów w sklepie internetowym Nanosonddy konieczne jest użycie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript. W przypadku błędu w zamówieniu spowodowanego wyłączeniem JavaScript, sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezawarcia umowy zakupu.

 1. Cena towaru i warunki płatności

4.1 Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna, kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

(a) gotówką przy odbiorze

(b) za pobraniem

 1. c) przelew bezgotówkowy na rachunek sprzedającego nr 2302024533/2010 Fio banka a.s. („Konto sprzedawcy”);

4.2 Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy kosztów związanych z dostawą towaru. Sprzedawca zapewnia bezpłatną wysyłkę, a koszt wysyłki jest zgodny z aktualnym cennikiem opublikowanym w sekcji WYSYŁKA.

4.3 W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 5 dni od zawarcia umowy zakupu.

4.4 W przypadku płatności bezgotówkowej przelewem bankowym kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. Jako symbol zmiennej kupujący podaje numer zamówienia, który otrzymuje pocztą elektroniczną po wysłaniu zamówienia. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku sprzedawcy.

zapłacić cenę zakupu w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

4.5 Wszelkie rabaty od ceny towarów przekazane kupującemu przez sprzedającego nie mogą być łączone.

4.6 Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie Umowy zakupu. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Sprzedawca wystawia fakturę kupującemu po otrzymaniu zamówienia i przesyła ją w formie drukowanej wraz z towarem.

4.7 Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań określonych przez Kupującego w nocie przy składaniu zamówienia. Tylko w przypadku, gdy sprzedawca nie jest w stanie spełnić wymagań z obiektywnych przyczyn, kupujący zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail, a następnie żądanie zostanie częściowo lub całkowicie zignorowane, a zamówienie zostanie przetworzone tak, jakby nie zostało złożone żadne żądanie.

 

 1. Odstąpienie od umowy zakupu

5.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie można odstąpić od umowy zakupu:

 1. a) dostawa towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem konsumenta lub dla niego

(b) dostawa towarów łatwo psujących się i towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;

 1. c) dostawa towarów, których nie można zwrócić ze względów higienicznych (słuchawki szpiegowskie wkładane bezpośrednio do ucha)

(d) dostawa nagrania dźwiękowego lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli naruszono ich oryginalne opakowanie;

 1. e) dostawa gazet, czasopism lub czasopism,

5.2 Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1, gdy nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza, że ​​zaakceptował wycofanie na adres e-mail Kupującego. Odstąpienie od umowy nie dotyczy osób dokonujących zakupów w ramach prowadzonej działalności.

5.3 W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 Regulaminu, umowa kupna jest anulowana od początku. Towar należy zwrócić Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż czternaście dni po odstąpieniu od umowy.

5.4 Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy, Sprzedawca zwróci się do niego w ten sam sposób bez zbędnej zwłoki, nie później niż czternaście dni po odstąpieniu od Umowy, wszystkie środki łącznie z kosztami dostawy otrzymane przez niego na podstawie Umowy. Sprzedawca zwraca konsumentowi otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy Kupujący wyraził na to zgodę i nie ponosi dodatkowych kosztów.

5.5 Jeżeli Kupujący wybrał sposób inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Sprzedającemu koszt dostawy odpowiadający najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy.

5.6 Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie przekaże towarów lub udowodni, że towary zostały wysłane do sprzedawcy.

5.7 Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z tymi towarami w sposób inny niż ten, który należy usunąć w odniesieniu do ich charakteru i cech.

5.8 W przypadku odstąpienia od umowy kupujący ponosi koszty zwrotu towaru.

5.9 Zalecana procedura zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2. Warunki:

 1. a) kupujący wypełnia formularz odstąpienia od umowy i wysyła go do sprzedawcy (nie później niż czternaście dni po otrzymaniu towaru)
 2. b) odesłać towar do Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki
 3. c) zgodnie z obowiązującymi przepisami kupujący otrzyma zwrot środków
 4. Transport i dostawa towarów

6.1 Sposób dostawy towaru określa kupujący przy wypełnianiu zamówienia z oferty ustalonej przez sprzedającego. Kupujący ponosi ryzyko i możliwe dodatkowe koszty związane z wybranym rodzajem transportu.

6.2 Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu zgodnie z umową kupna, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru z chwilą dostawy, a następnie odebrania go w oddziale Poczty Czeskiej. Jeśli kupujący nie odbierze dostawy towaru w momencie dostawy lub później go nie odbierze, sprzedawca odstąpi od umowy zakupu.

6.3 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest powtórne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towarów. koszty związane z innymi metodami dostawy.

6.4 Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, aw przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia paczki, które wskazuje na nieautoryzowane wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Podpisując list przewozowy, kupujący potwierdza, że ​​przesyłka towarów spełniała wszystkie warunki i wymagania i że późniejsze reklamacje dotyczące naruszenia opakowania nie mogą być uwzględnione.

6.5 Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą modyfikować warunki dostawy sprzedawcy.

 1. Odpowiedzialność za wady, gwarancja

7.1 Prawa i obowiązki stron dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady, w tym odpowiedzialności gwarancyjnej sprzedawcy, regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności kodeks cywilny).

7.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego, że przedmiot nie ma wad w momencie przejęcia. W szczególności:

 1. a) przedmiot ma cechy uzgodnione przez strony oraz, w przypadku braku porozumienia, cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego w odniesieniu do charakteru towarów i reklam, które realizują
 2. b) przedmiot nadaje się do celu określonego przez sprzedawcę do jego użycia lub do którego zwykle używany jest przedmiot tego rodzaju
 3. c) przedmiot odpowiada jakości lub projektowi uzgodnionej próbki lub modelu, jeżeli jakość lub projekt został ustalony zgodnie z ustaloną próbką lub modelem

(d) produkt jest w odpowiedniej ilości, miary lub wadze

 1. e) sprawa jest zgodna z wymogami prawnymi.

7.3 Jeżeli przedmiot nie ma właściwości określonych w pkt 7.2. niniejszych warunków, kupujący ma prawo do sprzedającego bez zbędnej zwłoki, aby doprowadzić rzecz do stanu odpowiadającego umowie kupna, albo na żądanie kupującego, albo poprzez wymianę, naprawę, albo kupujący może zażądać rozsądnej obniżki ceny lub wycofać się. Termin rozstrzygnięcia roszczenia wynosi 30 dni.

7.4 Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie otrzymania towaru przez kupującego. Okres gwarancji dla kupującego wynosi 24 miesiące, ale w przypadku kupującego, który przy zawarciu i wykonaniu umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności, okres gwarancji wynosi tylko 12 miesięcy. Okres gwarancji jest przedłużany o okres, w którym towary były objęte naprawą gwarancyjną. W przypadku wymiany Towarów rozpoczyna się nowy okres gwarancji.

7.5 Odpowiedzialność sprzedawcy za wady nie dotyczy:

 1. a) towary sprzedawane po niższej cenie za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę

(b) zużycie przedmiotu spowodowane jego normalnym użytkowaniem

(c) towary używane z powodu wady odpowiadającej poziomowi użytkowania lub zużycia, które przedmiot miał przy odbiorze przez kupującego

(d) jeżeli wynika to z charakteru sprawy.

 1. e) zakupiony przedmiot, jeżeli kupujący wiedział przed otrzymaniem rzeczy, że przedmiot jest wadliwy lub jeżeli sam kupujący spowodował wadę

7,6 Zalecana procedura odbioru towarów:

 1. a) kupujący przesyła na adres e-mail sprzedającego informacje o towarach, o które chce się ubiegać oraz o powodach roszczenia
 2. b) sprzedawca niezwłocznie przesyła kupującemu adres e-mail, najlepiej zalecaną procedurę postępowania w konkretnym przypadku (kupujący może postępować zgodnie z tą procedurą lub nie)
 3. c) kupujący wysyła lub osobiście przekazuje reklamowany towar sprzedawcy
 4. d) sprzedawca niezwłocznie ocenia reklamację i niezwłocznie informuje kupującego o wyniku
 1. Przepisy końcowe

8.1 Jeżeli stosunek związany z korzystaniem ze strony internetowej lub stosunek prawny ustanowiony w umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony uzgadniają, że stosunek ten reguluje prawo czeskie, a wszelkie spory prawne będą rozstrzygane w Czechach na podstawie prawa czeskiego. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

8.2 Witryna Nanosonde jest chroniona prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie tekstów lub zdjęć jest zabronione!

8.3 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej, a działalność sprzedawcy nie podlega żadnym innym zezwoleniom. Kontrola handlu odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia na handel.

8.4 Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, lub stanie się takie, postanowienie, którego znaczenie jest możliwie najbliższe nieważnemu postanowieniu, zastąpi nieważne postanowienie. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i poprawki do umowy kupna lub warunków wymagają formy pisemnej.

8.5 Umowa zakupu, w tym warunki, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna dla osób trzecich.

8,6 Dane kontaktowe sprzedawcy: adres dostawy - Karlovo náměstí 8, Praha 2, 120 00, Česká republika, adres e-mail - info@nanosondy.pl

Z powrotem do sklepu